Okręgowa stacja kontroli pojazdów w Kamiennej Górze

Cennik usług

Cena w każdym przypadku, stanowi rzecz priorytetową. Zwracamy uwagę na to, gdzie można taniej zapłacić i gdzie można zaoszczędzić.

Jednak w przypadku Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, cennik usług zawiera w pełni ceny urzędowe, za które pobiera się opłatę wg cennika, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 roku. (Dz. U z 2004r. Nr 223, poz. 2261) z późniejszymi zmianami

Oprócz cen, które podane są poniżej, pobierana jest, opłata ewidencyjna w wysokości 1zł, która przekazywana jest na konto MSWiA.

Ceny są więc nie zmienne. To jednak, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, iż Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, oprócz standardowej ceny, gwarantuje najwyższą jakość usług, rzetelne sprawdzenie auta, jak również i miłą, przyjazną atmosferę. Przyjedź i przekonaj się o tym sam! 

Lp.WyszczególnienieOpłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)
1Okresowe badanie techniczne
1.1motocykl, ciągnik rolniczy62,00 zł
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.198,00 zł
1.3samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c153,00 zł
1.4samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy176,00 zł
1.5autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą199,00 zł
1.6przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40,00 zł
1.7przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.50,00 zł
1.8przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.70,00 zł
1.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.78,00 zł
1.10przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.163,00 zł
1.11przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.177,00 zł
1.12pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63,00 zł
1.13motorower50,00 zł
1.14pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej62,00 zł
2Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców20,00 zł
2.2skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu50,00 zł
2.3ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14,00 zł
2.4połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00 zł
2.5toksyczności spalin14,00 zł
2.6poziomu hałasu20,00 zł
2.7geometrii kół jednej osi36,00 zł
2.8działania amortyzatorów jednej osi14,00 zł
2.9wszystkich innych usterek łącznie20,00 zł
3Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
3.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)20,00 zł
3.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00 zł
3.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51,00 zł
4Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
4.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych20,00 zł
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00 zł
5Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu
5.1który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)342,00 zł
5.2który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00 zł
5.3który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00 zł
5.4autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)126,00 zł
5.5do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00 zł
5.6w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym82,00 zł
5.7o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym50,00 zł
5.8– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji60,00 zł
5.9– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska94,00 zł
5.10w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego94,00 zł
5.11pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym50,00 zł
5.12dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego120,00 zł
6Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów
6.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy135,00 zł
6.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze421,00 zł
6.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób448,00 zł
6.4czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej441,00 zł
6.5czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego441,00 zł
6.6wykonanie numeru nadwozia49,00 zł
6.7wykonanie numeru silnika49,00 zł
6.8wykonanie tabliczki i jej umieszczenie36,00 zł
6.9sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych82,00 zł
6.10pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5255,00 zł
7Cena regulacji geometrii zawieszenia pojazdu
7.1Ustawienie zbieżności jednej osi225,00 zł
7.2Ustalenie kąta pochylenia jednego koła97,00 zł
8Cena regulacji geometrii zawieszenia pojazdu dla klientów którzy wykonali badanie pojazdu na naszej SKP – rabat !!!
8.1Ustawienie zbieżności jednej osi177,00 zł
8.2Ustalenie kąta pochylenia jednego koła75,00 zł
8.3Ustawienie zbieżności powyżej 3.5t330,00 zł
9Dodatkowe usługi
9.1Tabliczka znamionowa zastępcza (Materiał)30,00 zł
9.2Wystawienie duplikatu25,00 zł
9.3Ustawienie świateł drogowych i mijania38,00 zł
9.4Sprawdzenie zawieszenia jednej osi50,00 zł
9.5Sprawdzenie skuteczności i równomierności działania hamulców38,00 zł
9.6Sprawdzenie zbieżności65,00 zł
9.7Sprawdzenie amortyzatorów jednej osi25,00 zł
Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w.   – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
Jak do nas trafić?